جنس بدنه پمپ:چدن

جنس پروانه پمپ:چدن

حداکثر فشار:16 بار