تمامی مدلها :جنس محافظه پمپ PVDF

دارای تایمر روزانه و هفتگی

قابلیت تنطیم رله

دارای ورودی کنترل سطح و سنسور (4-20mA)

قابلیت تنطیم با پالس سنج

مدل D:قابلیت تنظیم و کنترل باسنسور Ajو یا هر سنسور تشخیص 20mA-4 (تخصصی)