کاربرد:خانگی صنعتی

 طبقات:10طبقه

تعداد واحد:30 واحد