کاربرد:خانگی صنعتی

 طبقات:11طبقه

تعداد واحد:30 واحد