کاربرد:خانگی صنعتی

 طبقات:11طبقه

تعداد واحد: 50واحد