کاربرد:خانگی صنعتی

 طبقات:6 طبقه

تعداد واحد:12 واحد