کاربرد:خانگی صنعتی

 طبقات:12طبقه

تعداد واحد: 50واحد