کاربرد:خانگی صنعتی

 طبقات: 7طبقه

تعداد واحد: 20 واحد