کاربرد:خانگی صنعتی

 طبقات:8طبقه

تعداد واحد: 20 واحد