کاربرد:خانگی صنعتی

 طبقات:13طبقه

تعداد واحد: 50واحد