کاربرد:خانگی صنعتی

 طبقات: 9طبقه

تعداد واحد: 30واحد