کاربرد:خانگی صنعتی

 طبقات13طبقه

تعداد واحد: 50واحد