موتوردار پیستونی

سه فاز

دبی قابل تنظیم

نصب آسان