قابلیت تغییر و تنظیم آبدهی در دو حالت 20% و 100%

pi:قابلیت نصب دستگاه پالس سنج