قابلیت تغییر و تنظیم آبدهی در دو حالت 20% و 100%

CONSTANT: استاندارد