قابلیت تغییر و تنظیم آبدهی در دو حالت 20% و 100%

mA: قابلیت نصب سنسور دریافت سیگنال 20mA-4